Skip to content Skip to footer

Πολιτική Απορρήτου

Στην εταιρεία μας αποτελεί προτεραιότητά μας η συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε διαρκώς στην ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Παράλληλα λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων  όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμoποιείτε τον ιστότοπo μας www.nomstreetfood.gr

Επισημαίνεται δε πως, στην περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα/μέρος/διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καταστεί αντίθετο/η προς το νόμο ή άκυρο/η παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε οποιαδήποτε περίπτωση να θίγεται η ισχύς και εγκυρότητα των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

  Γενικές πληροφορίες – Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Ο ιστότοπος www.nomstreetfood.gr αποτελεί το διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης  με την επωνυμία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΝ. – ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΤ. Ο.Εμε ΑΦΜ: 801500240, που εδρεύει στη Ρόδο, στη Σοφοκλή Βενιζέλου 30, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410 70814 και email [email protected]  (στο εξής καλούμενη «η Εταιρεία») H Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων – χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού. Για οποιοδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορεί να  επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας στο email: [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  Σοφοκλή Βενιζέλου 30 , Ρόδος, ΤΚ 85100

  Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα και η Επεξεργασία τους; 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστοτόπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Περαιτέρω, «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

  Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

Α. Κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας: Tα απολύτως αρκούντα προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά ή σχόλια σας, με σκοπό τη βελτίωση τόσο της σχέσης μας μαζί σας, όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Β. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:  Τη Διεύθυνση του Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (Internet Protocol Address, γνωστή ως IP), η οποία ταυτοποιεί ηλεκτρονικά τον κάθε επισκέπτη του ιστότοπου βάσει της σύνδεσης που πραγματοποιεί μέσω του υπολογιστή, tablet ή κινητού του. Η IP χρησιμοποιείται εν συνεχεία από εφαρμογές, με σκοπό ο διαχειριστής του ιστότοπου και Υπεύθυνος Επεξεργασίας να λαμβάνει ανατροφοδότηση για στοιχεία, όπως τον αριθμό των επισκεπτών σε δεδομένες περιόδους, τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών αυτών, το χρόνο που αφιέρωσαν στον ιστότοπο κατά την περιήγησή τους, τις σελίδες που επισκέφτηκαν, το είδος της συσκευής που χρησιμοποίησαν για την επίσκεψή τους και άλλες συναφείς πληροφορίες. Σκοπός του Υπευθύνου Επεξεργασίας είναι να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις των επισκεπτών του, έτσι όπως αυτές ερμηνεύονται βάσει των αναφερόμενων αυτών στοιχείων.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων αποτελούν η συναίνεσή σας και η προστασία του εννόμου συμφέροντος της εταιρείας μας να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και να βελτιώνει τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

  Ποιοι μπορεί να είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Περαιτέρω, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με την Εταιρεία, το ονομ/μο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ενδέχεται να αποσταλούν σε συνεργάτες της εταιρείας εφ’όσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της συμφωνηθείσας υπηρεσίας και πάντοτε κατόπιν προηγούμενης συναίνεσής σας.

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

Τα  Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται στο εξωτερικό.

  Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από τη συλλογή τους. Μοναδικές εξαιρέσεις που δικαιολογούν παράταση του χρονικού διαστήματος τήρησης είναι η υπεράσπιση της εταιρείας μας σε περίπτωση νομικής αξίωσης ή αν θίγονται τα έννομα συμφέροντά της ή σε περίπτωση απαιτούμενης συμμόρφωσης με τον νόμο.

  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και από κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ο διαδικτυακός μας τόπος μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι διαδικτυακοί τόποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τον λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης, εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες από τον διαδικτυακό μας τόπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

  Πολιτική προστασίας ανηλίκων 

Στην εταιρεία δεν προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν ανηλίκους (κάτω των 18 ετών). Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να περιηγηθείτε στην Iστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

  Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία μας απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: 

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: 

Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Τρόπος άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων:

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας με αποστολή σχετικού αιτήματος, είτε ταχυδρομικά στην έδρα της εταιρείας μας στη Ρόδο με ΤΚ 85100 είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας με την εταιρεία μας

  Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός.

Διάρκεια χρήσης cookies

Cookies περιόδου σύνδεσης – Αυτά τα cookie είναι προσωρινά και λήγουν μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης (ή όταν ολοκληρωθεί η περίοδος σύνδεσης).

Μόνιμα cookies – Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα cookies που παραμένουν στο σκληρό δίσκο σας μέχρι να τα διαγράψετε ή το πρόγραμμα περιήγησης που κάνετε, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης του cookie. Όλα τα μόνιμα cookies έχουν ημερομηνία λήξης γραμμένη στον κωδικό τους, αλλά η διάρκεια τους μπορεί να διαφέρει.

Προέλευση

Cookies απευθείας χρήσης (first party) – Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα cookies αυτά τοποθετούνται στη συσκευή σας απευθείας από τον ιστότοπο μας που επισκέπτεστε.

Cookies τρίτων – Αυτά είναι τα cookies που τοποθετούνται στη συσκευή σας, όχι από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, αλλά από ένα τρίτο μέρος, όπως ένας διαφημιζόμενος ή ένα αναλυτικό σύστημα. Η ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί τέτοια cookies.

Σκοπός

Αυστηρά μόνο τα απαραίτητα cookies – Τα cookies που χρησιμοποιούνται αποθηκεύουν μόνο προσωρινά, αποκλειστικά τα απαραίτητα στοιχεία για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του, και συγκεκριμένα την διεύθυνση IP και τα στοιχεία της τρέχουσας διαδικτυακής σύνδεσης. Τα cookies αυτά επιτρέπουν στις ιστοσελίδες μας να κρατούν την σύνδεσή σας ενημερωμένη ενώ κάνετε την ηλεκτρονική σας περιήγηση στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies είναι γενικά cookies συνόδου πρώτου μέρους.

Κατ’ αρχήν χρησιμοποιούνται cookies που είναι αναγκαία μόνο για την χρήση/επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτησή σας. Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. newsletters), για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδα είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης και προβολής υπηρεσιών.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση της ιστοσελίδας και να προσαρμόσουμε καλύτερα αυτό στις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies.

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα. Αν χρησιμοποιείτε διάφορες συσκευές (π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone, το tablet σας κλπ.) θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι το κάθε πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) σε κάθε συσκευή έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookie.

Κάποιες από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας pixel tags (Ετικέτες Εικονοστοιχείων, γνωστά επίσης και ως clear gifs (διάφανα αρχεία GIF) που μπορεί να κοινοποιούνται σε τρίτους που υποστηρίζουν άμεσα τις προωθητικές δραστηριότητές μας και την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήσης της ιστοσελίδας σχετικά με τους επισκέπτες της μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτο διαφημιστικό πρακτορείο προκειμένου να γίνει ορθότερη στόχευση των διαδικτυακών διαφημίσεων τύπου banner στον ιστότοπό μας. Πάντως, οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της προσωπικής σας ταυτότητας, παρόλο που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Είμαστε συμβεβλημένοι με κάποιους προμηθευτές που επίσης τοποθετούν cookies στην συσκευή σας για λογαριασμό μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας προκειμένου να μπορούν να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ενδέχεται να λάβετε cookies από ιστότοπους ή domain (τομείς) τρίτων. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα cookies αυτά πριν χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μπορείτε να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να τα δεχθείτε ή όχι. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα cookies μπορεί να διατίθενται στον ιστότοπο του αντίστοιχου τρίτου.

  Εφαρμοστέο Δίκαιο

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

  Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας:

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας από τον ιστότοπό μας.

 

 

elEL